Financiële paragraaf

Met dit IHP ligt er een forse investeringsopgave. Om de financiële consequenties van het IHP inzichtelijk te maken zijn de voorkeursscenario’s door een planeconoom doorgerekend. De resultaten hiervan zijn gedetailleerd in de financiële paragraaf beschreven.

Voor de gewenste investeringen geldt dat de raad pas een definitief besluit neemt op het moment dat in een raadsvoorstel om een krediet wordt gevraagd. Dan zijn de plannen concreter, wordt er rekening gehouden met de dan actuele leerlingenprognoses, benodigde aantal vierkante meters en andere relevante punten. Genoemde bedragen moeten door zowel gemeente als schoolbesturen gezien worden als richtinggevend.

De financiële paragraaf is uit verschillende onderdelen opgebouwd. Allereerst is aangegeven wat er is doorgerekend en welke uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd. Daarna worden de resultaten gepresenteerd, zowel structureel als incidenteel. Vervolgens worden de resultaten toegelicht en verklaard. Er wordt ook een vergelijking met het vorige IHP gemaakt. Tot slot wordt beschreven hoe we met de resultaten om kunnen gaan. Bij dit laatste onderdeel is een bijlage toegevoegd.