Maatregelen & Scenario's - IJsselstein Centrum

Uit de analyse komen aandachtspunten naar voren die impact hebben op het ruimtelijke aspect van onderwijshuisvesting en aandachtpunten die meer gericht zijn op het sociale aspect en/of de omgeving . In onderstaande uitwerking wordt hierin een onderscheid gemaakt. De ruimtelijke elementen zijn voor het centrum vertaald in meerdere mogelijke scenario’s. De sociale en omgevingsgerichte zaken, of zaken die nader onderzoek nodig hebben, zijn benoemd onder maatregelen.

Scenario’s


Vanuit de analyse zijn de volgende overwegingen van belang voor het formuleren van de scenario’s:


 • De afweging vanuit het gebiedsperspectief om nieuwbouw te plegen wordt als uitgangspunt genomen;
 • Het aantal onderwijslocatie in relatie tot het aantal leerlingen is groot;
 • Er wordt rekening gehouden met de steeds groter wordende noodzaak voor de Fatimaschool en de Touwladder om in te grijpen;
 • Indien er nieuwbouw wordt gerealiseerd zonder dat de Groenvlietschool daar in mee gaat, kan dit nadelig zijn voor de ontwikkeling van het leerlingenaantal van deze school;
 • Vanwege het onderwijsconcept en de centrale ligging in het voedingsgebied is het voor de Nicolaasschool waarschijnlijk wel mogelijk om als stand-alone school te blijven bestaan.

Door deze overwegingen in meerdere of mindere mate te laten meewegen kunnen een drietal scenario’s worden ontwikkeld.


Deze scenario’s laten de mogelijkheden zien die de gemeente en de schoolbesturen wenselijk en noodzakelijk vinden voor een toekomstbestendige huisvesting in deze wijk. Hieruit moet een keuze worden gemaakt. Voor deze wijk geldt dat de huisvesting deels van matige kwaliteit is. Ingrijpen wordt daarom op een termijn tussen 2016-2020 verwacht.Scenario 1


In dit scenario is het accent gelegd op het clusteren van de scholen op 1 locatie en daarin worden ook andere functies ondergebracht. Hiermee ontstaat een multifunctioneel gebouw. Gekozen is voor de locatie van de Fatimaschool omdat op deze locatie de ruimte aanwezig is voor de realisatie van een dergelijk gebouw met de bijbehorende functies zoals buitenspeelruimtes.


 • 1 MFA voor de vier scholen en de sportzaal op de locatie van de Fatimaschool. Een fasering in de uitvoering is mogelijk waarbij prioriteit wordt gegeven aan de nieuwbouw voor de Fatimaschool en de Touwladder en in een later stadium de nieuwbouw voor de Groenvlietschool en de Nicolaasschool plaatsvind.

Scenario 2


In dit scenario ligt het accent op het flexibel in kunnen spelen op de toekomstige ontwikkeling van het leerlingenaantal. Bij dit scenario is de daling van het aantal leerlingen en de vraag of er op termijn nog 4 scholen in dit gebied nodig zijn het uitgangspunt geweest. De verwachting is dat de Nicolaasschool krachtig genoeg is om in ieder geval op middellange termijn als zelfstandige school te blijven functioneren. Na deze termijn kan opnieuw naar het benodigd aantal scholen worden gekeken.


 • 1 nieuwbouw MFA voor drie scholen en de sportzaal op de locatie van de Fatimaschool. De Nicolaasschool blijft als aparte school bestaan;
 • De Nicolaasschool wordt aangepast om te voldoen aan frisse scholen klasse C.

Scenario 3


Dit scenario gaat uit van kleinschalige schoolgebouwen. Om enige vorm van multifunctionaliteit te creëren wordt op beide locaties een gebouw gerealiseerd waarin twee scholen en eventueel andere functies worden ondergebracht.


 • 2 MFA’s, een op de locatie Fatimaschool en een op de locatie van de Nicolaas- en Groenvlietschool. In de MFA op de locatie Fatimaschool wordt de sportzaal voorzien.

Vanuit deze scenario’s moet een keuze worden gemaakt voor een voorkeursscenario.


Maatregelen


In de analyse en de scenario’s zit een aantal zaken die niet ruimtelijk van aard zijn of die nader onderzoek nodig hebben. Deze zijn verwoord in de volgende maatregelen:


 • Onderzoeken mogelijkheid openbaar maken schoolpleinen;
 • Intensiveren samenwerking met bso en kinderopvang en eventueel andere voorzieningen en ontwikkelen dagarrangementen;
 • Innemen standpunt betreffende hoeveelheid en bestaansrecht scholen en de aansluiting van de onderwijsconcepten;
 • Innemen standpunt over samenwerkingspartners (anders dan onderwijs) in de MFA.

Deze maatregelen worden in overleg met de schoolbesturen geprioriteerd en meegenomen in het uitvoeringsprogramma van het IHP.