Voorkeursscenario - IJsselstein Centrum

Voor het centrumgebied zijn drie scenario’s opgesteld voor de toekomstige huisvesting. Op deze pagina wordt aangegeven wat het voorkeursscenario is, hoe de afweging om te komen tot deze voorkeur heeft plaatsgevonden en wat er wordt meegenomen naar het uitvoeringsprogramma.

Globaal kunnen de scenario’s als volgt worden omschreven:


Scenario 1


1 MFA voor de vier scholen en de sportzaal op de locatie van de Fatimaschool. Een fasering in de uitvoering is mogelijk waarbij prioriteit wordt gegeven aan de nieuwbouw voor de Fatimaschool en de Touwladder en in een later stadium de nieuwbouw voor de Groenvlietschool en de Nicolaasschool plaatsvind.


Scenario 2


1 nieuwbouw MFA voor drie scholen en de sportzaal op de locatie van de Fatimaschool. De Nicolaasschool blijft als aparte school bestaan;


De Nicolaasschool wordt aangepast om te voldoen aan frisse scholen klasse C.


Scenario 3


2 MFA’s, een op de locatie Fatimaschool en een op de locatie van de Nicolaas- en Groenvlietschool. In de MFA op de locatie Fatimaschool wordt de sportzaal voorzien.


Meer informatie over de scenario’s is te vinden onder de pagina’s met de analyse, maatregelen en scenario’s van Centrum en omgeving.


Voor het bepalen van het voorkeursscenario’s is het gesprek met de schoolbesturen aangegaan. Daarbij zijn de voor deze wijk belangrijke aandachtpunten in beeld gebracht die hebben geleid tot de keuze van het voorkeursscenario.


Voorkeursscenario


De meerderheid ziet in scenario 2 de oplossing voor de huisvesting van de scholen in het centrumgebied. Dit scenario is dan ook als voorkeursscenario benoemd.


Afweging


Scenario 3 wordt door geen van de betrokkenen als optie genoemd. Dit scenario is financieel gezien de duurste variant en biedt ook niet de voordelen op bijvoorbeeld het clusteren van functies en de multifunctionaliteit zoals die beide andere scenario’s gerealiseerd kan worden. Dit scenario wordt in de verdere beschouwing dan ook niet meegenomen.


Het clusteren van scholen en functies wordt in dit gebied als grote kans gezien. De scholen zijn over het algemeen technisch verouderd en gedateerd. Voor drie van de vier scholen was in het vorige IHP al een renovatie opgenomen. Door voor nieuwbouw te kiezen ontstaat er een toekomstbestendig gebouw, zowel technisch als op het gebied van onderwijs. Voordeel van het clusteren van scholen is ook dat er locaties vrijkomen die voor een andere functie, bijvoorbeeld woningbouw, ingezet kunnen worden.

Het leerlingenaantal in dit gebied daalt volgens de prognoses. Omdat dit gebied centraal in IJsselstein gelegen is en gekozen wordt voor nieuwbouw, wat een aantrekkingskracht kan zijn voor nieuwe leerlingen, is de ontwikkeling van het aantal leerlingen onzekerder dan de overige gebieden in IJsselstein. Flexibiliteit is dan ook een belangrijke factor. Flexibiliteit is vooral te realiseren bij scenario 2. In dit scenario blijft de Nicolaasschool op de huidige locatie, aan de Lage Biezen. De Nicolaasschool is een goed draaiende school, die naar verwachting op deze locatie kan blijven functioneren. Op termijn, als de daling van het aantal leerlingen echt zichtbaar wordt, wordt de optie opengehouden om de Nicolaasschool alsnog toe te voegen aan de nieuwbouw aan de Touwlaan. Dit kan door bestaande ruimte in de MFA te gebruiken, of door de MFA uit te breiden. Bij de nieuwbouw aan de Touwlaan wordt als uitgangspunt in het ontwerp en de bouw meegenomen dat eventuele toekomstige uitbreiding mogelijk is. Bij het eventueel aanpassen van de Nicolaasschool wordt door het schoolbestuur rekening gehouden met een mogelijke toekomstige verplaatsing naar de MFA Touwlaan.

De verplaatsing van de Groenvlietschool naar de Touwlaan wordt als een goede ontwikkeling voor deze school gezien. Het aantal leerlingen op deze school is beperkt. Door mee te gaan in de nieuwbouw, met de voordelen die daaraan op onderwijsaanbod en uitwisseling verbonden zijn, ontstaat er naar verwachting een beter bestaansrecht voor deze school. Hierdoor kan de keuzevrijheid in dit gebied voor ouders maximaal behouden blijven. Daarnaast krijgen alle drie de in IJsselstein werkzame schoolbesturen in de nieuwbouw aan de Touwlaan een school, waardoor centraal in IJsselstein een optimale samenwerking kan ontstaan.


De vier scholen onderbrengen in één gebouw heeft zeker schaalvoordelen qua gedifferentieerd onderwijsaanbod, uitwisseling van ruimtes en het gezamenlijk gebruik van functies. Vier scholen op één locatie betekent echter ook een grote verkeer aantrekkende werking. Zeker de eerste jaren als de leerlingenaantallen nog relatief hoog zijn, zal de verkeersdruk op de Touwlaan in deze situatie hoog zijn. Door te kiezen voor scenario 2, waarbij de Nicolaasschool op de huidige locatie blijft, blijft er enige spreiding in het gebied.


Wat betreft de kosten van beide scenario’s is er een verschil en is scenario 2 goedkoper dan scenario 1. Dit verschil is echter niet dermate groot dat het een groot aandeel heeft in de keuze voor een van de beide scenario’s.


Beide scenario’s passen goed in de visie van het IHP. Vanuit de overwegingen van flexibiliteit en een betere spreiding qua verkeer gaat echter de voorkeur uit naar scenario 2.


Uitwerking


Vanwege de matige kwaliteit van de Fatimaschool en de Touwladder is het zaak dat er snel met de planvoorbereiding wordt gestart. Realisatie kan dan starten in 2018 en oplevering en ingebruikname kan plaatsvinden in 2019. De verkeerssituatie blijft een belangrijk item en hier moet vanaf het begin aandacht voor zijn in het plan. De start van de planvoorbereiding voor de MFA wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma voor 2016 en hiervoor wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd.


De kosten van de Nicolaasschool zijn apart inzichtelijk gemaakt. In hoeverre de aanpak van de Nicolaasschool door het schoolbestuur wordt meegenomen en wanneer dit plaats vindt is afhankelijk van de prioriteiten en kosten in de andere wijken. De afweging hierover wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma.


Ook voor de vrijkomende locatie moet planvorming plaatsvinden. Deze locaties worden niet in het uitvoeringsprogramma van het IHP opgenomen, maar ze zijn wel in de planning van Strategie en Projecten in beeld.