Maatregelen & Scenario's - IJsselstein Noord

Uit de analyse blijken elementen van een ruimtelijke aard en elementen van een meer sociale en/of omgevingsgerichte aard. In de uitwerking wordt hierin een onderscheid gemaakt. De ruimtelijke elementen zijn voor Noord vertaald in meerdere mogelijke scenario’s. De sociale en omgevingsgerichte zaken, of zaken die nader onderzoek nodig hebben zijn benoemd onder maatregelen.

Scenario’s


Vanuit de analyse zijn de volgende overwegingen van belang voor het formuleren van de scenario’s:


 • Voor de Paulusschool en de Jan van de Wijngaardschool is al planvorming gestart voor het realiseren van nieuwbouw;
 • De Agnesschool, Tandem en Overkant zijn bouwtechnisch nog in goede staat. De gebouwen van de Agnesschool en de Overkant zijn rond 2024/25 toe aan renovatie. Voor de Tandem zijn zaken betreffende binnenklimaat en duurzaamheid thans al actueel. Daarnaast is het gebouw qua aantal leslokalen aan de krappe kant gezien de leerlingenaantallen;
 • De Overkant en de Tandem zijn vanwege hun verzorgingsgebied verplaatsbaar. Voor de Overkant geldt dat er een wens is om te verplaatsen;
 • De leegstand kan als kans worden gezien;
 • Het aantal scholen in relatie tot het aantal leerlingen is groot;
 • Het is een wens om voorzieningen meer te concentreren.

Door deze overwegingen in meerdere of mindere mate te laten meewegen kunnen een drietal scenario’s worden ontwikkeld.

Deze scenario’s laten de mogelijkheden zien die de gemeente en de schoolbesturen wenselijk en noodzakelijk vinden voor een toekomstbestendige huisvesting in deze wijk. Hieruit moet een keuze worden gemaakt. Voor deze wijk geldt dat de huisvesting nu nog vrij goed is. Ingrijpen wordt daarom tussen 2020-2025 verwacht.


Scenario 1


In dit scenario is het accent gelegd op de goede bouwtechnische staat van de gebouwen en op het inzetten van leegstand als kans voor verhuur aan andere voorzieningen:


 • Nieuwbouw Paulusschool/Jan vd Wijngaard volgens huidige plannen;
 • Instandhouding huidige gebouwen voor eerstkomende 5 jaar;
 • Daarna insteken op aanpassingen of renovaties van de gebouwen, passend bij de bouwtechnische staat;
 • Concentratie van meer voorzieningen wordt gerealiseerd door inzet van de leegstand in de schoolgebouwen;
 • Overkant eventueel verplaatsen als zich een kans voordoet.

Scenario 2


In dit scenario ligt het accent op het vinden van een balans tussen de goede bouwtechnische kwaliteit, vermindering van het aantal onderwijslocaties en het concentreren van functies. Daarnaast is er meer aandacht voor de wens van de Overkant tot verplaatsing.


 • Nieuwbouw Paulusschool/Jan vd Wijngaard volgens huidige plannen;
 • Instandhouding gebouwen voor eerstkomende 5 jaar;
 • Daarna insteken op renovatie en aanpassingen van de Agnesschool en de Tandem, passend bij de bouwtechnische staat;
 • Het gebouw van de Overkant slopen en de school verplaatsen naar een nader te bepalen locatie.

Scenario 3


In dit scenario is het accent gelegd op het verkleinen van het aantal onderwijslocaties en het maximaal concentreren van voorzieningen:


 • Nieuwbouw Paulusschool/Jan vd Wijngaard volgens huidige plannen;
 • Instandhouding gebouwen voor eerstkomende 5 jaar;
 • Daarna inzetten op concentreren functies in 2 MFA’s;
 • 1 = MFA Duitslandstraat;
 • 2 = MFA op locatie Agnesschool of Tandem. In beide gevallen zou het kunnen gaan om nieuwbouw of een renovatie met eventueel een uitbreiding om meerdere scholen en andere voorzieningen te kunnen huisvesten;
 • Overkant eventueel verplaatsen als zich een kans voordoet. In dit scenario kunnen één of beide scholen ook mee in de MFA.

Vanuit deze scenario’s moet een keuze worden gemaakt voor een voorkeursscenario.


Maatregelen


In de analyse en de scenario’s zitten een aantal zaken die niet ruimtelijk van aard zijn of die nader onderzoek nodig hebben. Deze zijn verwoord in de volgende maatregelen:


 • Onderzoeken mogelijkheid openbaar maken schoolpleinen;
 • Onderzoeken aanpassingen bestaande gebouwen om minimaal te voldoen aan frisse scholen klasse C;
 • Intensiveren samenwerking met bso en kinderopvang en ontwikkelen dagarrangementen;
 • Ontwikkelen brede school rond de MFA Duitslandstraat;
 • Innemen standpunt betreffende hoeveelheid en bestaansrecht scholen;
 • Onderzoeken mogelijkheden verplaatsing de Overkant.

Deze maatregelen worden in overleg met de schoolbesturen geprioriteerd en meegenomen in het uitvoeringsprogramma van het IHP.