Voorkeursscenario - IJsselstein Noord

Voor de wijk Noord waren een drietal mogelijke scenario’s beschreven:


  • Scenario 1: MFA Duitslandstraat, renovatie Agnesschool en Overkant, beperkte renovatie Tandem;
  • Scenario 2: MFA Duitslandstraat, renovatie Agnesschool en beperkte renovatie Tandem, verplaatsen Overkant en sloop huidig gebouw;
  • Scenario 3: MFA Duitslandstraat en een nieuwbouw MFA op een nader te bepalen locatie, sloop of hergebruik huidige gebouwen Agnesschool, Tandem en Overkant.

Het bestuur van de stichting Lek en IJssel heeft in het voorjaar van 2015 vastgesteld dat door de demografische krimp het aantal leerlingen op de Paulusschool en De Overkant in de komende jaren aanzienlijk terugloopt. Dit zet de toekomst van beide scholen onder druk. In goed overleg met ouders, directies en teamleden hebben het bestuur besloten om van de scholen, die overigens formeel al één school vormen vanaf 1 augustus 2014 bij de overname van de Jenaplanschool, één nieuwe krachtige school te vormen. Gezamenlijk wordt een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld dat zal worden ingevoerd bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw.


Een van de constateringen voor deze wijk is dat er sprake is van relatief veel onderwijsgebouwen in relatie tot het aantal leerlingen. Het meer concentreren van voorzieningen en onderwijsgebouwen die qua m2 passen bij het aantal leerlingen wordt voor deze wijk belangrijk gevonden. Vooral stichting Lek en IJssel heeft hierin een groot belang, aangezien 3 van de 5 scholen in de wijk onder deze stichting vallen. Het hierboven beschreven besluit past dus binnen de ontwikkeling voor deze wijk qua onderwijshuisvesting.


Vanuit het perspectief van de huisvesting heeft dit een aantal consequenties:

  • De Paulusschool krijgt meer leerlingen. Dit kan consequenties hebben voor de nieuwbouw van de MFA aan de Duitslandstraat. De consequenties kunnen naar verwachting binnen het project worden opgelost zonder dat aanpassing van de kaders nodig is;
  • Verplaatsing van de Overkant hoeft niet meer meegenomen te worden in het IHP;
  • Het gebouw van de Overkant komt op termijn leeg te staan, keert in eigendom terug naar de gemeente, en kan voor ander gebruik of herontwikkeling worden ingezet;
  • Tijdens de bouw van de MFA kan het gebouw van de Overkant als tijdelijke huisvesting voor de Paulusschool functioneren.


Omdat de Overkant geen onderdeel meer is van de scenario’s voor wijk Noord kunnen scenario’s 1 en 2 samengevoegd worden tot 1 scenario, namelijk: MFA Duitslandstraat, renovatie Agnesschool en beperkte renovatie Tandem, sloop of hergebruik gebouw Overkant.


Nieuwe scenario’s


Voor Noord blijven dus 2 scenario’s over:


  • Scenario 1: MFA Duitslandstraat, renovatie Agnesschool en beperkte renovatie Tandem, sloop of hergebruik gebouw Overkant.
  • Scenario 2: MFA Duitslandstraat en een nieuwbouw MFA op een nader te bepalen locatie, sloop of hergebruik huidige gebouwen Agnesschool, Tandem en Overkant.

Op basis van een aantal aspecten die in de analyse en visie zijn benoemd, is er naar de beide scenario’s gekeken. Er is gekeken naar de verschillen in de verhouding tussen de m2 en het aantal leerlingen, duurzaamheid en binnenklimaat, flexibiliteit, multifunctionaliteit, exploitatie en beheer en de verkeerssituatie.


Scenario 1 Scenario 2
Balans leerlingen - m2 Vanwege sloop of herbestemming van het gebouw van de Overkant neemt het aantal m2 onderwijsruimte op wijkniveau af. De mogelijkheden om verder op de leerlingenontwikkeling in te spelen zijn beperkt Het is mogelijk een gebouw te ontwerpen dat gedurende de tijd aan te passen is aan het aantal leerlingen. Door de scholen te clusteren kan er ook onderling met ruimte worden geschoven
Binnenklimaat en duurzaamheid Bij bestaande gebouwen is het goed mogelijk de duurzaamheid en het binnenklimaat te verbeteren. Er wordt een gebouw gesloopt, maar daarvoor worden minder m2 teruggebouwd Het binnenklimaat en duurzaamheid kunnen op hoogwaardig niveau worden toegepast. Er worden echter ook bouwtechnisch goede gebouwen gesloopt
Flexibiliteit Het is goed mogelijk om de gebouwen intern meer flexibel te maken. Dit is gebonden aan de constructie en formaat van de huidige gebouwen Het is mogelijk de flexibiliteit optimaal en naar wens invulling te geven
Multifunctionaliteit Het is mogelijk de gebouwen multifunctioneler te maken, binnen de grenzen en opzet van de huidige gebouwen Het is mogelijk de MFA optimaal multifunctioneel vorm te geven
Exploitatie en beheer Omdat de gebouwen bouwtechnisch nog in orde zijn, zijn er met renovatie en aanpassingen voordelen te verwachten in de kosten voor exploitatie en beheer Een nieuw ontworpen gebouw en keuzevrijheid in systemen en materialen maakt het mogelijk een gebouw te realiseren met lage kosten voor exploitatie en beheer
Verkeersveiligheid en bereikbaarheid De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de Agnesschool en de Tandem zijn goed Omdat de scholen en waarschijnlijk ook andere voorzieningen op 1 plek worden geconcentreerd, neemt de verkeersdruk op deze locatie fors toe, wat vraagt om extra aandacht en maatregelen voor verkeer

De scenario’s zijn redelijk vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil zit in het feit dat het bij nieuwbouw beter mogelijk is om maatwerk te leveren en op de specifieke wensen in te gaan. Daarnaast lijken twee onderwijsgebouwen voor deze wijk voldoende. Het voordeel van het eerste scenario is daarentegen dat je op een duurzame wijze omgaat met de huidige gebouwen en deze optimaliseert. Ook houd je de verkeersstromen meer gescheiden en voorkom je daarmee een grote verkeersdruk op één punt in de wijk.


De investeringslasten van scenario 2 zijn hoger dan die van scenario 1. Omdat nieuwbouw een langere afschrijvingstermijn heeft dan renovatie zijn de structurele lasten echter gelijkwaardig. Het kostenaspect heeft daarmee geen grote invloed op de afweging voor het voorkeursscenario.


De schoolbesturen hebben hun voorkeur uitgesproken voor scenario 2, omdat concentratie van voorzieningen en beperking van m2 beter mogelijk is en dit scenario het beste past bij de ambities over de kwaliteit van de gebouwen. Qua locatie gaat de voorkeur uit naar de locatie van de Agnesschool vanwege de ruimere ligging in de omgeving. Dit biedt meer mogelijkheden voor de eventuele huisvesting van andere functies en een goede ontsluiting qua verkeer vanwege het parkeerterrein bij het sportpark.


Uitwerking en conclusie


Uit de analyse blijkt dat de gebouwen van de Agnesschool en de Tandem nog minstens 5 jaar mee kunnen zonder dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. De start van planvorming kan daarom na die periode starten. Hoewel er een duidelijke voorkeur voor een scenario is uitgesproken, ligt de uitvoering wat verder in de toekomst. Het is verstandig om na de genoemde periode van 5 jaar de gemaakte keuze voor het voorkeursscenario nog eens tegen het licht te houden van de situatie zoals die dan is. Er kan al wel gestart worden met de visie op samenwerking met de partners , zodat deze meegenomen kan worden in de ontwikkeling van de onderwijsgebouw. In het uitvoeringsprogramma wordt de start van het besluitvormingsproces rond het voorkeursscenario opgenomen en de vormgeving van de samenwerkingsverbanden.


De planvoorbereiding en bouw van de MFA Duitslandstraat gaat door volgens planning. Binnen dit project wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de extra leerlingen op de Paulusschool.


Hoewel dit project geen nieuwe ontwikkeling betreft, worden de verwachte start van de realisatie en ingebruikname volledigheidshalve meegenomen in het uitvoeringsprogramma.


Voor de vrijkomende locaties moet planvorming plaatsvinden. Deze locaties worden niet in het uitvoeringsprogramma van het IHP opgenomen, maar ze zijn wel in de planning van Strategie en Projecten in beeld.