Analyse - IJsselstein West

Ten behoeve van het IHP is een inventarisatie gemaakt van de scholen in het basisonderwijs. In samenwerking met de schoolbesturen is een visie opgesteld voor de toekomstige onderwijshuisvesting in IJsselstein en is in een creatieve bijeenkomst van onderwijs en kinderopvang is per wijk aangegeven wat kansen en mogelijkheden zijn. Om te komen tot maatregelen en scenario’s dienen deze elementen met elkaar gecombineerd te worden. Op basis van de tot nu toe gehanteerde thema’s: de functie van scholen, vraag en aanbod en kwaliteit van huisvesting, is per wijk een analyse gemaakt die de inventarisatie, de visie en de kansen en mogelijkheden samenbrengt. Op basis van deze analyse zijn vervolgens de scenario’s en maatregelen per wijk gedefinieerd.

IJsselstein West is een wijk met een groene kern en is ruim opgezet met veel pleintjes en speelmogelijkheden voor kinderen. De wijk bestaat uit twee buurten: Groenvliet en Achterveld. Voor dit Integraal Huisvestingsplan is gekozen om Groenvliet bij het Centrum te betrekken. Er zijn drie basisscholen in Achterveld. Op meerdere plekken kunnen gezinnen gebruik maken van buitenschoolse opvang, waarvan een aantal zijn ondergebracht bij basisscholen. Badminton, gym en andere binnensporten worden beoefend in sporthal ’t Heem. Verder zijn kenmerkend voor deze wijk: de kinderboerderij aan de Achtersloot, de kabelbaan en jongerencentrum Xperience.Functie van scholen


Achterveld is een wijk waarin veel verschillende functies geconcentreerd zijn. Naast een openbare, Rooms Katholieke en een Protestants Christelijke basisschool zijn in deze wijk ook kinderopvang, buitenschoolse opvang, een jongerencentrum, een sporthal, en het sociaal team aanwezig. De meeste functies werken al samen, maar intensivering van de samenwerking vindt men noodzakelijk en is dus gewenst.

Ook is de wens geuit om de sporthal beter te benutten; onder schooltijd wordt de sporthal goed benut door de basisscholen, maar er zijn nog mogelijkheden voor naschoolse activiteiten. Geopperd is om aan de kinderen die op de bso zitten en aan kinderen die woonachtig zijn in Achterveld, (sport)activiteiten aan te bieden. Het is de bedoeling dat de sporthal na schooltijd, maar ook ’s avonds opengesteld wordt voor de wijk. Op deze manier ontstaat er meer binding met de wijk.

Er ligt veel potentie in deze wijk. De wens is er om nog meer functies naar de wijk te halen, zoals de bibliotheek, huisarts, muziekactiviteiten, de wijkagent, buurtcoach etc. Ook zijn er plannen om met een aantal functies die aan de rand van/buiten de wijk liggen samen te werken: samenwerking met sportpark Groenvliet is een optie en ook samenwerking met Monkeytown en klimfaciliteiten. Verder is er veel groen in de wijk waar prima gebruik van gemaakt kan worden door bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang en kinderopvang en niet te vergeten de kinderboerderij. Dit deel, waar de meeste functies geconcentreerd zijn, moet het kloppend hart van de wijk worden met in de (verre) toekomst de ontwikkeling richting Integrale Kindcentra , een concept voor kinderen van 0-12 jaar.

Vraag en aanbod


Net als in de overige wijken zal het aantal leerlingen in Achterveld ook dalen: naar ca. 560 leerlingen in 2030. Op dit moment zijn er 3 scholen. Dit toekomstig leerlingenaantal zal in principe voldoende moeten zijn voor 2 scholen. Er worden kansen gezien in meer samenwerking tussen de schoolbesturen.

Op dit moment is de leegstand minimaal. Vorig jaar zijn de noodlokalen weggehaald. In de toekomst zal er sprake zijn van minimale leegstand. De oplossing hiervoor zou kunnen zijn het binnenhalen van de hierboven genoemde en gewenste functies/voorzieningen. Multifunctionaliteit en flexibiliteit zijn hierbij aandachtspunten.Kwaliteit van huisvesting


De schoolgebouwen verkeren in een bouwkundig goede staat. De Opstap en de Brug, locatie Polderheem zijn ca. 30 jaar oud en de Trekvogel is een kleine 10 jaar oud. Daarom is het technisch gezien niet nodig de schoolgebouwen over 10 jaar te vervangen door een nieuw gebouw. Rond 2025 zal een standpunt moeten worden ingenomen of de Opstap en de Brug gerenoveerd moeten worden.

Het schoolplein van de Trekvogel is een aandachtspunt.
De schoolgebouwen worden over het algemeen als prettig ervaren en zijn geschikt voor het geven van onderwijs. De Trekvogel is destijds gebouwd als brede school, maar dit concept is tot nu toe niet uitgebouwd. Met een aantal aanpassingen zou dit gebouw geschikt gemaakt kunnen worden als brede school. Multifunctionaliteit, flexibiliteit, en duurzaamheid zijn aandachtspunten in relatie tot verschillende onderwijsconcepten.