Maatregelen & Scenario's - IJsselstein West

Uit de analyse blijkt dat de schoolgebouwen bouwtechnisch in een goede staat verkeren, dat de functionele beleving onder het personeel en de kinderen voldoet en dat de gebouwen nog geruime tijd mee kunnen. Over ca. 10 moet er een besluit genomen worden over renovatie van de gebouwen, waarbij de functie van de sporthal en andere functies meegenomen moeten worden en multifunctionaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten zijn.

Scenario’s


Overwegingen


 • Omdat er in de zomer van 2014 nog noodlokalen zijn verwijderd is er in deze wijk relatief weinig leegstand bij de scholen en zijn er voor de leegstand geen aparte maatregelen nodig;
 • In het verleden is de ontwikkeling van het aantal leerlingen per school vrij wisselend geweest. Om flexibel om te kunnen gaan met de inzet van de ruimte onderling tussen de scholen, kan het een voordeel zijn om zo veel mogelijk onder één dak te zitten;
 • Sporthal ’t Heem ligt op hetzelfde terrein en is ook een wat ouder gebouw. Het kan interessant zijn om de belangen van deze functie mee te nemen in de belangenafweging van de scholen;
 • De gebouwen van de Polderheem en de Opstap kunnen zonder grote maatregelen nog minstens 10 jaar mee;
 • Het gebouw van de Trekvogel is slechts 10 jaar oud en er zijn binnen de termijn van dit IHP in principe geen ingrijpende maatregelen nodig voor instandhouding van het gebouw.

Scenario 1


In dit scenario is het accent gelegd op de goede bouwtechnische staat van de gebouwen, waarbij in de toekomstige ontwikkeling duurzaamheid, multifunctionaliteit, de sporthal en andere functies worden meegenomen.


 • Instandhouding van de schoolgebouwen voor minstens 10 jaar;
 • De Polderheem en de Opstap voor zover nodig aanpassen zodat er de komende 10 jaar voldaan wordt aan frisse scholen klasse C en eventueel aanpassen zodat bestaande ruimte meer flexibel ingezet kan worden;
 • Rond 2025 wordt een bredere afweging gemaakt over de ontwikkeling van het gebied, waarbij ook de belangen van de sporthal en andere omliggende functies worden meegenomen.

Maatregelen


In de analyse en de scenario’s zitten een aantal zaken die niet ruimtelijk van aard zijn of die nader onderzoek nodig hebben. Deze zijn verwoord in de volgende maatregelen:


 • Onderzoeken mogelijkheid openbaar maken schoolpleinen;
 • Intensiveren van de samenwerking tussen de aanwezig functies/voorzieningen in het gebied;
 • Ontwikkelen van een visie op de samenwerking. In feite kan de situatie opgevat worden als dat er 10 jaar lang de tijd om te komen tot een vorm van samenwerken die dan ook beslag kan krijgen in een gebouw.

Deze maatregelen worden in overleg met de schoolbesturen geprioriteerd en meegenomen in het uitvoeringsprogramma van het IHP.