Analyse - IJsselstein Zuid

Ten behoeve van het IHP is een inventarisatie gemaakt van de scholen in het basisonderwijs. In samenwerking met de schoolbesturen is een visie opgesteld voor de toekomstige onderwijshuisvesting in IJsselstein en is in een creatieve bijeenkomst van onderwijs en kinderopvang is per wijk aangegeven wat kansen en mogelijkheden zijn. Om te komen tot maatregelen en scenario’s dienen deze elementen met elkaar gecombineerd te worden. Op basis van de tot nu toe gehanteerde thema’s: de functie van scholen, vraag en aanbod en kwaliteit van huisvesting, is per wijk een analyse gemaakt die de inventarisatie, de visie en de kansen en mogelijkheden samenbrengt. Op basis van deze analyse zijn vervolgens de scenario’s en maatregelen per wijk gedefinieerd.

In IJsselstein-Zuid ligt de wijk Zenderpark. Zenderpark is een jonge wijk en is als meest recente nieuwbouwwijk van IJsselstein vanaf 1998 gefaseerd aangelegd, waarbij elke buurt een eigen stijl en karakter heeft. In Zenderpark woont relatief veel jeugd: 31% van de bewoners is tussen 0 en 20 jaar. In de wijk bevinden zich meerdere voorzieningen voor deze leeftijdsgroep.De functie van scholen


De rol van onderwijs in de samenleving veranderd. De school staat niet meer alleen op zichzelf. Naast de vier scholen wordt in de wijk ook BSO, kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk en welzijnswerk aangeboden. De BSO maakt naast twee eigen gebouwen ook gebruik van schoollokalen. Zowel in het scholencomplex Zenderpark als in het WOC bevindt zich een sportzaal.

Vanuit het onderwijs is aangegeven dat het wenselijk is om meer samenwerking te zoeken. Ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs en de veranderende behoefte van ouders vraagt om een ander aanbod in het onderwijs. Het opzetten van een integraal kindcentrum waar kinderen tussen de 0 en de 12 jaar gevarieerde opvang, onderwijs en activiteiten worden geboden, is een toekomstbeeld in deze wijk.

Vraag en aanbod


De wijk Zenderpark krijgt te maken met een sterke daling van het aantal leerlingen, een daling van circa 35% in 10 jaar. Hierdoor krijgen de scholen een uitdagende opgave om de leegstand die ontstaat op te lossen. Positief in deze wijk is dat de scholen met name geclusterd in het centrum van de wijk liggen. Hierdoor kunnen vrijkomende m2 relatief eenvoudig ingezet worden voor een andere school of andere functies. Mogelijk kan hiermee invulling gegeven worden aan de wens van de Torenuil om op één locatie gehuisvest te zijn. Nu is de onder- en bovenbouw gehuisvest in de hoofdvestiging aan de Sint Petersburglaan. De tussenbouw zit in het WOC.

Gezien de grootte van de daling van het aantal leerlingen en de daarmee vrijkomede schoollokalen / m2 wordt het ook als een optie gezien om in deze wijk een school toe te voegen. Aangezien alle denominaties al vertegenwoordigd zijn in deze wijk wordt gedacht aan een vernieuwingsschool De Overkant (Jenaplanschool) of SBO De Wenteltrap Deze scholen zijn immers niet wijk gebonden, maar hebben een breder voedingsgebied.

Om de schoolgebouwen in deze wijk financierbaar te houden is samenwerking en solidariteit tussen de schoolbesturen van belang om tot creatieve oplossingen te komen. Ook de BSO IJsselstein krijgt te maken met een daling van het aantal gebruikers. Mogelijk kunnen de m2 die zij in eigendom hebben ook bijdragen aan de optimale invulling van het onderwijs in deze wijk.

De veranderende gebruikerswensen met betrekking tot schoolgebouwen leidt er toe dat er meer ruimte moet komen voor een andere manier van lesgeven. Een deel van de leegstand kan hier voor ingezet worden. Een interessante ontwikkeling, waarbij wel de kanttekening wordt gemaakt dat de vierkante meters met minder leerlingen voor het onderwijs wel betaalbaar moeten blijven.

Kwaliteit van huisvesting


De kwaliteit van de schoolgebouwen is goed te noemen. De scholen liggen in de nieuwste uitbreidingswijk van IJsselstein en zijn circa 17 jaar geleden gebouwd. Maatregelen m.b.t. de huisvesting zullen zich vooral uiten in verplaatsen / verschuiven van de scholen/functies over de diverse schoolgebouwen en het anders inzetten van de schoolgebouwen. Grootschalige renovatie en/of nieuwbouw is in deze wijk niet aan de orde.

Met betrekking tot de buitenruimte wordt het groen gemist in deze wijk. Speelpleinen zijn verhard en er is weinig groen in de directe omgeving om te gebruiken voor het buitenspelen. Alleen de Ark van Noach maakt gebruik van het Lange Land.