Maatregelen & Scenario's - IJsselstein Zuid

Uit de analyse blijkt dat de komende jaren sprake zal zijn van een grote daling van het leerlingenaantal, hetgeen gepaard zal gaan met leegstand. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om binnen de schoolgebouwen te gaan schuiven met scholen en functies, waardoor meerdere scholen op één locatie komen te zitten.

Scenario’s


Overwegingen


  • Er ontstaat een forse krimp. Een manier op daarmee om te gaan moet het uitgangspunt voor scenario’s zijn;
  • De onderwijsgebouwen zijn allemaal minder dan 20 jaar oud.

Scenario 1


  • De scholen gaan onderling schuiven met de beschikbare ruimte in de gebouwen. Het streven hierbij is dat alle scholen één plek hebben en niet meer over meerdere locaties verspreid zijn. Op basis van de prognoses kan verwacht worden dat er rond 2020 voldoende ruimte is ontstaan om dergelijke verschuivingen uit te kunnen voeren.

Maatregelen


In de analyse en de scenario’s zitten een aantal zaken die niet ruimtelijk van aard zijn of die nader onderzoek nodig hebben. Deze zijn verwoord in de volgende maatregelen:


  • Onderzoeken mogelijkheid openbaar maken schoolpleinen;
  • Onderzoeken en innemen standpunt over combinatie en mogelijke samenvoeging van scholen;
  • Verkennen mogelijkheden oprichting IKC;
  • Verkennen mogelijkheden gebruik leegstand.

Deze maatregelen worden in overleg met de schoolbesturen geprioriteerd en meegenomen in het uitvoeringsprogramma van het IHP.