Inventarisatie

In de inventarisatie zijn feitelijke gegevens over de scholen in IJsselstein verzameld. Hierin worden vragen beantwoord zoals: Hoeveel scholen zijn er in IJsselstein en van welk soort onderwijs? Hoe oud zijn de schoolgebouwen? Hoeveel leerlingen zijn er nu en in de toekomst en hoe veel ruimte hebben we daar voor nodig? Wat is de technische en functionele kwaliteit van de schoolgebouwen?

Op deze pagina staat een samenvatting van de inventarisatie. Voor de volledige notitie kunt u het pdf-document downloaden.


Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is op verschillende manieren informatie vergaard. Er zijn prognoses opgesteld van de leerlingenaantallen en de ruimtebehoefte, er zijn bouwtechnische rapportages gemaakt en er heeft een functionele beoordeling plaatsgevonden van de gebouwen. Ook was veel informatie via internet en bij de gemeente en schoolbesturen beschikbaar. De gegevens worden op verschillende schaalniveaus gepresenteerd.


Een aantal interessante constateringen die invloed op het gehele IHP hebben zijn:


  • Er is sprake van krimp van het aantal leerlingen en daardoor is ook de ruimtebehoefte van het onderwijs kleiner. Daarbij zijn er duidelijke verschillen zichtbaar tussen de diverse wijken;
  • Van de 19 onderwijsgebouwen die deel uitmaken van het IHP, zijn er 13 gebouwen ouder dan 20 jaar;
  • Uit het onderzoek naar de technische en functionele kwaliteit blijkt dat de meeste gebouwen in goede technische staat zijn, maar functioneel verouderd.