Kaders

Als voorbereiding op, maar ook als onderdeel van het IHP, heeft de gemeenteraad op 10 juli 2014 de kaderstellende notitie voor het IHP vastgesteld. Dit document is in samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. In de kaderstellende notitie zijn de uitgangspunten voor de vorm, het proces, de ambitie en reikwijdte van het IHP vastgelegd. Ook zijn aan de hand van de drie thema’s de inhoudelijke kaders voor het IHP geschetst.

Op deze pagina staat een samenvatting van de kaderstellende notitie. Voor de volledige notitie kunt u het pdf-document downloaden.


Vorm, proces, ambitie en reikwijdte IHP


Er is gekozen voor een strategisch en beleidsrijk IHP met een brede insteek. Om tot dit IHP te komen is een participatief proces met schoolbesturen en andere betrokkenen doorlopen. Hierdoor krijgen zowel de ambities van de gemeente als van de schoolbesturen een plaats. Het IHP geeft een doorkijk tot 2030.Thema’s IHP


Per thema zijn de belangrijkste ontwikkelingen geïnventariseerd die hebben geleid tot de volgende kaders die door de raad zijn vastgesteld:De functie van scholen


 • De school en daarmee ook het gebouw heeft een brede maatschappelijke functie;
 • Er wordt ingezet op schoolgebouwen waarin verschillende partners een plek hebben zodat er meerwaarde ontstaat voor het kind;
 • Bij de ontwikkeling van nieuwbouw wordt een eventuele visie op de samenwerking tussen partners meegenomen in de ruimtevraag en het ontwerp van het gebouw;
 • Er wordt specifieke aandacht besteed aan de concrete verbinding tussen onderwijs, passend onderwijs en jeugdzorg;
 • Voor de opzet en het gebruik van schoolgebouwen vindt maatwerk plaats per wijk en school en kunnen er verschillende concepten worden toegepast.

Vraag en aanbod


 • Voorzieningen voor basisonderwijs clusteren op het schaalniveau van de wijk daar waar dat mogelijk is;
 • Zorgen dat er op schaalniveau van IJsselstein genoeg verscheidenheid is en blijft in het aanbod van onderwijsvoorzieningen;
 • Schoolbesturen de ruimte en mogelijkheden geven leegstand zelf op te lossen. De gemeente faciliteert hierin;
 • De schoolbesturen faciliteren in het betaalbaar houden van de onderwijsgebouwen als middel om de kwaliteit van onderwijs te garanderen;
 • Stimuleren van solidariteit tussen de schoolbesturen.

Kwaliteit van huisvesting


 • Loslaten van de normvergoeding;
 • Een nader te bepalen kwaliteitsniveau als uitgangspunt nemen voor schoolgebouwen waarbij aandacht is voor de technische, functionele en toekomstige kwaliteit;
 • Binnenklimaat en duurzaamheid maken prominent onderdeel uit van het kwaliteitsniveau;
 • Inzetten op flexibele en multifunctionele gebouwen;
 • Afspraken met de schoolbesturen maken over de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van gebouwen.