Visie

Hoe willen de gemeente en schoolbesturen omgaan met de ontwikkelingen die nu en in de toekomst effect hebben op onderwijshuisvesting? En wat zijn onze ambities ten aanzien van huisvesting? Deze vragen staan centraal in de visie. De visie borduurt voort op de kaders die zijn vastgesteld in 2014 en schetst een richting en ambitieniveau voor het IHP.

Op deze pagina staat een samenvatting van de visie. Voor de volledige notitie kunt u het pdf-document downloaden.


Om tot de visie te komen is meerdere keren met de schoolbesturen gesproken en is ook aan de welzijnsorganisatie Pulse en een aantal bso- en kinderopvanginstellingen om hun visie gevraagd.

Voor het opstellen van de visie zijn dezelfde thema’s gehanteerd als bij de kaders. De belangrijkste vraagstukken die in de visie aan bod komen zijn:Functie van scholen


De school heeft niet alleen onderwijs als functie. Het gaat ook om de brede ontwikkeling van het kind, het bieden van ondersteuning aan kind en ouders en het creëren van ontmoetingen tussen leerlingen, ouders en de wijk. De huisvesting moet hierin kunnen faciliteren.Vraag en aanbod


Het aantal leerlingen neemt af en leegstand in gebouwen neemt hierdoor toe. Onderwijsvormen en –concepten veranderen en er is sprake van een toenemende samenwerking tussen onderwijs en functies die daaraan gerelateerd zijn. De huisvesting moet hierin kunnen meebewegen.Kwaliteit van huisvesting


De veranderende functie en vraag stelt andere kwaliteitseisen aan onderwijsgebouwen. Dit vraagt om een goede basiskwaliteit voor bestaande en nieuwe gebouwen met aandacht voor duurzaamheid, binnenklimaat, flexibiliteit, multifunctionaliteit en betaalbaarheid.