Wat is het IHP?

Welkom op het digitale IHP. Hier leest u alles over het Integrale Huisvestingplan Onderwijs (IHP) 2015-2030 van de gemeente IJsselstein. In het IHP brengen we in kaart waar we nu mee te maken hebben qua onderwijshuisvesting, welke ontwikkelingen we op ons af zien komen, wat deze voor de huisvesting betekenen en wat we in de periode tot 2030 in IJsselstein willen doen met de onderwijshuisvesting.

Aanleiding


In IJsselstein zijn er 17 scholen, verspreid over 21 locaties: 14 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente en de schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van deze scholen. De gemeente en schoolbesturen hebben elk hun eigen taken hierin, maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en de schoolbesturen voor onderhoud, aanpassingen, exploitatie en beheer. Voor renovaties zijn de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk.

Naast het gebruik door de school, worden schoolgebouwen steeds multifunctioneler ingezet. Denk daarbij aan BSO en kinderopvang. Ook wordt de wens om met partners in het gebouw te kunnen samenwerken steeds groter. De vernieuwingen binnen onderwijs, de samenwerking met partners en tal van ontwikkelingen in de maatschappij zorgen voor een ander gebruik van de onderwijsgebouwen. De gebouwen zijn echter voor minstens 40 jaar of langer neergezet en kunnen niet altijd makkelijk meebewegen met de verandering in het gebruik.Opgave


Het vormgeven van de onderwijshuisvesting nu en in de toekomst is geen makkelijke opgave. De gezamenlijke verantwoordelijkheid, de groter wordende groep belanghebbenden en de veranderingen in vraag en gebruik maken het complex. Daarom is er behoefte aan een plan. Een plan dat al deze elementen in zich heeft waarmee we een integrale afweging kunnen maken over de toekomstplannen voor de huisvesting van onderwijs in IJsselstein.Scope


Het IHP omvat 16 van de 17 scholen in IJsselstein. Alleen het Cals college wordt niet meegenomen. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste wordt voor het voortgezet onderwijs een regionaal plan onderwijsvoorzieningen opgesteld door de schoolbesturen. Dit is vergelijkbaar met een IHP, maar dan op regionaal niveau. Ten tweede heeft er over de huisvesting van het Cals college in IJsselstein al een besluit plaatsgevonden en worden plannen voor uitbreiding gemaakt. Ten derde worden er voorlopig voor het Cals college geen ontwikkelingen verwacht die een plek in het IHP nodig hebben, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij de Baanbreker.Proces


Het IHP is geschreven door de gemeente. Hiervoor is een kleine interne werkgroep van drie beleidsadviseurs samengesteld die het proces hebben aangestuurd en de teksten hebben opgesteld. De inhoud komt echter voor een groot deel bij externe partners vandaan en het IHP is dan ook een gezamenlijk product. Om te komen tot het IHP is een participatief proces doorlopen. Binnen dit proces kunnen grofweg drie deelprocessen worden onderscheiden:


Informatieverzameling en visievorming: Hierbij gaat het om alle input die is gegeven en is gemaakt en die nodig was om het IHP op te kunnen stellen. Dit is een breed deelproces waar veel tijd in zit en waar veel partijen aan meegewerkt hebben. Het gaat om feitelijke gegevens die de gemeente en schoolbesturen hebben aangeleverd, maar waar ook externe partijen een rol in hebben gehad. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de prognoses en het toetsen van de bouwkundige kwaliteit. Het gaat ook om ideevorming. Belangrijke input over kansen en knelpunten in de gebieden is vergaard tijdens een creatieve sessie met de schooldirecteuren, kinderopvang en bso. Ten slotte gaat het om visievorming en de vraag wat onze ambitie is. Hiervoor hebben meerdere brainstormsessie met de schoolbesturen plaatsgevonden en heeft de raad kaders vastgesteld.

Verwerken en toetsen: Een groot deel van het verwerken van alle informatie heeft plaatsgevonden binnen de interne werkgroep van de gemeente. Voor de stap naar de analyses en scenario’s per wijk is een grotere werkgroep gevormd met daarin ook vertegenwoordigers van de schoolbesturen. Alle resultaten zijn getoetst bij de schoolbesturen en er heeft ook toetsing bij de raad plaatsgevonden via een thema-avond en een discussie in het cluster Samenleving.


Keuzes en besluiten: gedurende het proces zijn keuzes gemaakt. Een van de belangrijkste keuzes was het komen tot de voorkeursscenario’s. De schoolbesturen hebben hierin een grote rol gehad. Daarnaast zijn veel tussentijdse keuzes door de werkgroep en de portefeuillehouder gemaakt. Besluitvorming door de raad heeft op 2 momenten plaatsgevonden. Aan het begin met het vaststellen van de kaderstellende notitie en aan het einde met het besluit over het vaststellen van het IHP.


De hoogtepunten uit het totale proces zijn illustratief weergegeven in de bijlage.


Thematische en ruimtelijke samenhang


Het IHP is een omvangrijk plan dat veel onderwerpen behandeld. Om het leesbaar en begrijpelijk te houden is er voor een thematische en ruimtelijke samenhang gekozen.


De thematische samenhang bestaat uit drie thema’s die in veel onderdelen van het IHP terugkomen. Deze thema’s vormen de kapstok waaraan alle ontwikkelingen zijn opgehangen en zijn vooral van belang voor het vormgeven van het algemene deel van het IHP. De thema’s zijn:


  • De functie van scholen
  • Vraag en aanbod
  • Kwaliteit van huisvesting

De ruimtelijke samenhang wordt gevormd door de vijf gebieden die worden onderscheiden. Deze gebieden zijn gebaseerd op de wijken van IJsselstein en de verzorgingsgebieden van de scholen. De volgende gebieden zijn onderscheiden:


  • Noord: IJsselveld west en oost
  • Centrum: centrumgebied en omgeving
  • Zuid: Zenderpark
  • West: Achterveld
  • Wenteltrap/Baanbreker

De Wenteltrap en de Baanbreker hebben allebei een regionaal verzorgingsgebied. Vandaar dat deze scholen samen als een aparte wijk zijn benoemd, hoewel het in feite geen wijk is.Vorm en opbouw


Het IHP is een beleidsrijk plan. Op strategisch niveau worden ontwikkelingen en consequenties geschetst en ambities verwoord. Op tactisch niveau vindt vervolgens een doorvertaling plaats naar de vijf wijken die we onderscheiden, wat resulteert in maatregelen en een voorkeursscenario per gebied. Dit is vervolgens verwerkt in een uitvoeringsprogramma, met daarin de prioriteiten voor de komende vijf jaar.

Deze niveaus zijn terug te vinden in de opbouw van het digitale IHP. Het eerste deel (strategisch) is een algemeen deel en wordt gevormd door de wetten en regels, de kaders, de inventarisatie en de visie. Het tweede deel (tactisch) is het wijkgerichte deel en wordt gevormd door de analyse, de scenario’s en maatregelen, de methode ‘van scenario’s naar voorkeursscenario’ en het voorkeursscenario. Het derde deel is weer een algemeen deel en bestaat uit de conclusie en het uitvoeringsprogramma (operationeel).