Analyse - Wenteltrap - Baanbreker

Ten behoeve van het IHP is een inventarisatie gemaakt van de scholen in het basisonderwijs en in samenwerking met de schoolbesturen is een visie opgesteld voor de toekomstige onderwijshuisvesting in IJsselstein. In een creatieve bijeenkomst van onderwijs en kinderopvang is per wijk aangegeven wat kansen en mogelijkheden zijn. Om te komen tot maatregelen en scenario’s zijn deze elementen met elkaar gecombineerd. Op basis van de tot nu toe gehanteerde thema’s: de functie van scholen, vraag en aanbod en kwaliteit van huisvesting, is er per wijk een analyse gemaakt die de inventarisatie, de visie en de kansen en mogelijkheden samenbrengt. Vanuit deze analyse zijn vervolgens de scenario’s en maatregelen per wijk gedefinieerd.

Functie van scholen


De Wenteltrap is een speciale school voor basisonderwijs en de Baanbreker is een school voor Praktijkonderwijs. Beide scholen hebben een bovenlokaal verzorgingsgebied en voor beide scholen geldt ook dat de functie een andere is dan van de ‘gewone’ scholen. Dit resulteert er in dat er minder binding is met de wijk, maar juist meer binding met functies die gerelateerd zijn aan zorg voor de doelgroep 4-16 jaar. De verbinding met dit soort functies zou verder versterkt kunnen worden. Fysieke nabijheid zou daarin een pluspunt zijn.

Daarnaast geldt voor beide scholen dat zij een expertisefunctie hebben richting andere scholen. Tussen de beide scholen in, en daar ook qua gebouw mee verbonden, is een sportzaal gelegen die voornamelijk door de beide scholen wordt gebruikt.


Vraag en aanbod


De Wenteltrap en de Baanbreker liggen naast elkaar. Dit is een situatie die door toeval is ontstaan. Hier zit geen visie achter. Er wordt af en toe wel gebruik gemaakt van elkaars voorzieningen, maar dit is niet noodzakelijk. De scholen kunnen dus los van elkaar worden bekeken.


Wenteltrap


Het verzorgingsgebied van de Wenteltrap is vooral IJsselstein, Lopik en een stukje Nieuwegein. In het kader van passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden geformeerd. Dit verband beslaat voor primair onderwijs uit de Lekstroom gemeenten (Nieuwegein, Houten, Vianen, Lopik en IJsselstein). Op dit niveau zijn er meerdere sbo scholen die zodanig verspreid zijn dat de hele regio goed wordt bediend. Het is vanuit dat opzicht niet wenselijk dat de Wenteltrap in een ander gebied gehuisvest zou worden.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij de locatie van de Wenteltrap is de bereikbaarheid. Een sbo school moet in veel grotere mate dan een gewone basisschool bereikbaar zijn met het OV en met de auto/leerlingenvervoer omdat de leerlingen van een groteren afstand komen. De huidige locatie is met alle vervoersmiddelen vrij goed bereikbaar.

Voor de Wenteltrap kan geen prognose worden opgesteld. Momenteel en de afgelopen jaren heeft de school ca. 200 leerlingen gehad. Met het schoolbestuur en de directeur is gesproken over de toekomstverwachting van de school. Gezien passend onderwijs en de daling van het aantal leerlingen voor heel IJsselstein kan voor de Wenteltrap een lichte daling worden verwacht richting ca. 175 leerlingen. Dit aantal is voor een sbo school vrij groot en voor nu en in de toekomst ruim voldoende om het bestaansrecht van de school te garanderen, ook als de daling van het aantal leerlingen groter is dan verwacht.

Baanbreker


Als wordt gekeken naar het verzorgingsgebied van de Baanbreker dan is het grootste deel van de leerlingen afkomstig uit Nieuwegein, gevolgd door IJsselstein en Lopik. Het samenwerkingsverband passend onderwijs voor voortgezet onderwijs beslaat hetzelfde gebied als dat van primair onderwijs. Binnen dit verband is de Baanbreker de enige school voor Praktijkonderwijs. Een deel van de leerlingen uit deze regio gaat naar praktijkonderwijs in Culemborg. Zonder echter in het verzorgingsgebied van de school in Culemborg te komen, is een meer centrale locatie van de Baanbreker in haar eigen verzorgingsgebied denkbaar. Dit zou een verplaatsing betekenen naar Nieuwegein. Dit is geen beslissing die het schoolbestuur en/of de gemeente alleen kan nemen. Dit moet ook in regionaal verband afgestemd worden in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Utrecht Zuid, in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) en met de gemeente Nieuwegein.

Ook voor de Baanbreker geldt dat er geen prognose opgesteld kan worden. Aangezien het de enige Praktijkschool is binnen het samenwerkingsverband is er voldoende draagvlak voor de school en is het bestaansrecht gegarandeerd.Kwaliteit van huisvesting


Uit de bouwtechnische rapportages blijkt dat de Wenteltrap zich in een redelijke staat van onderhoud bevind en de Baanbreker matig tot redelijk. In de visie wordt een redelijke onderhoudstoestand als minimale ondergrens voor de schoolgebouwen gehanteerd. Dit betekent dat voor beide gebouw ingrijpen noodzakelijk is, minimaal in de vorm van groot onderhoud of een renovatie. Voor de Wenteltrap om verdere achteruitgang te voorkomen en voor de Baanbreker om achterstallig onderhoud weg te werken en een stap vooruit te doen in de onderhoudstoestand.

Functioneel gezien is de Wenteltrap verouderd, maar kan het gebouw toekomstwaarde hebben als het wordt gemoderniseerd en flexibeler wordt gemaakt. De Baanbreker wordt functioneel gezien erg laag gewaardeerd en er wordt aangegeven dat er weinig kansen worden gezien om de toekomstwaarde te verhogen.