Maatregelen & Scenario's - Wenteltrap - Baanbreker

Uit de analyse blijken elementen van een ruimtelijke aard en elementen van een meer sociale en/of omgevingsgerichte aard. In de uitwerking wordt hierin een onderscheid gemaakt. De ruimtelijke elementen zijn voor de Wenteltrap en Baanbreker vertaald in meerdere mogelijke scenario’s. De sociale en omgevingsgerichte zaken, of zaken die nader onderzoek nodig hebben zijn benoemd onder maatregelen.

Scenario's


Vanuit de analyse zijn de volgende overwegingen van belang voor het formuleren van de scenario’s:


  • De scholen maken af en toe gebruik van elkaars ruimtes, maar kunnen ook los van elkaar worden bekeken;
  • De bouwkundige kwaliteit van de Baanbreker is matig en die van de Wenteltrap redelijk. Voor beide gebouwen is ingrijpen op korte termijn noodzakelijk;
  • De Baanbreker ligt momenteel niet centraal in het verzorgingsgebied. Nieuwegein zou een meer centrale locatie zijn. Een besluit over verplaatsing is afhankelijk van andere partijen;
  • De Wenteltrap ligt op haar huidige locatie centraal en is goed bereikbaar.

Vooral bepalend bij het opstellen van de scenario’s is het wel of niet verplaatsen van de Baanbreker. Voor de Wenteltrap wordt uitgegaan van een renovatie of nieuwbouw op dezelfde locatie. Gezien de bouwkundige situatie is niks doen geen optie. Dit resulteert in twee scenario’s.

Deze scenario’s laten de mogelijkheden zien die de gemeente en de schoolbesturen wenselijk en noodzakelijk vinden voor een toekomstbestendige huisvesting voor deze scholen. Hieruit moet een keuze worden gemaakt. Voor deze wijk geldt dat de huisvesting van matige kwaliteit is. Ingrijpen wordt daarom op een termijn tussen 2016-2020 verwacht.Scenario 1


- Verplaatsen Baanbreker naar Nieuwegein;

- Renovatie of nieuwbouw voor de Wenteltrap op de huidige locatie.Scenario 2


- Renovatie of nieuwbouw voor zowel de Wenteltrap als de Baanbreker.

Vanuit deze scenario’s moet een keuze worden gemaakt voor een voorkeursscenario.

Maatregelen


In de analyse en de scenario’s zitten een aantal zaken die niet ruimtelijk van aard zijn of die nader onderzoek nodig hebben. Deze zijn verwoord in de volgende maatregelen:


  • Onderzoeken en innemen standpunt in regionaal verband over de locatie van de Baanbreker;
  • Intensiveren samenwerking met aan deze scholen gerelateerde zorgvoorzieningen.

Deze maatregelen worden in overleg met de schoolbesturen geprioriteerd en meegenomen in het uitvoeringsprogramma van het IHP. Het eerste punt betreffende het onderzoek naar het verplaatsen van de Baanbreker is ook van grote invloed op de uitvoerbaarheid van de scenario’s. Hier zal prioriteit aan worden gegeven.