Voorkeursscenario - Wenteltrap - Baanbreker

Voor de Wenteltrap en de Baanbreker zijn twee scenario’s geformuleerd. Op deze pagina wordt aangegeven wat het voorkeursscenario is, hoe de afweging om te komen tot deze voorkeur heeft plaatsgevonden en wat er wordt meegenomen naar het uitvoeringsprogramma.

De volgende twee scenario’s zijn voor dit gebied geformuleerd:


Scenario 1:


  • Verplaatsen Baanbreker naar Nieuwegein;
  • Renovatie of nieuwbouw voor de Wenteltrap op de huidige locatie.

Scenario 2:


  • Renovatie of nieuwbouw voor zowel de Wenteltrap als de Baanbreker.

Voor het bepalen van de voorkeursscenario’s is het gesprek met de schoolbesturen aangegaan om te bepalen wat per wijk belangrijke aandachtpunten zijn voor de keuze van het voorkeursscenario.


Voorkeursscenario


Alles overwegende is het voorkeursscenario voor de Wenteltrap en de Baanbreker scenario 1: verplaatsing van de Baanbreker naar Nieuwegein en renoveren van de Wenteltrap.


Afweging


Voor de keuze van een voorkeursscenario bleek de ligging van de Baanbreker in het verzorgingsgebied verreweg de belangrijkste overweging te zijn. Op regionaal niveau wordt vanuit passend onderwijs met de spreiding van de onderwijsvoorzieningen zo veel mogelijk geprobeerd om naar thuisnabij onderwijs te streven. Praktijkonderwijs heeft een vrij groot verzorgingsgebied. Dit maakt thuisnabij onderwijs voor deze leerlingen niet altijd makkelijk haalbaar. Het is daarom extra belangrijk dat de school zo centraal mogelijk in het verzorgingsgebied ligt. Deze overweging leidt naar scenario 1, waarbij de Baanbreker wordt verplaatst. De keuze voor dit scenario wordt ondersteund door het feit dat zich nu de kans voordoet om een afweging te kunnen maken over de locatiekeuze. Het gebouw van de Baanbreker is van matige kwaliteit en aanpassingen aan de huisvesting ter verbetering zijn noodzakelijk. De noodzaak tot ingrijpen maakt de afweging tot verplaatsing mogelijk.


Vanuit de gemeente is de wens om een volwaardig aanbod voortgezet onderwijs te bieden aan IJsselsteinse leerlingen. Vanuit die overweging is de verplaatsing van de Baanbreker niet wenselijk. Vanwege het regionale karakter van de school en het feit dat het zwaartepunt van het verzorgingsgebied niet in IJsselstein ligt, wordt er wel meegewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing.


Er is ook naar andere afwegingscriteria gekeken, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid en multifunctionaliteit. Deze criteria zijn echter niet van onderscheidend belang in de keuze voor een scenario voor Baanbreker. Zowel op de huidige als op een nieuwe locatie kan aan deze criteria worden voldaan.

In de afweging voor een voorkeursscenario moet ook naar de kosten worden gekeken. Het scenario waarbij de Baanbreker in IJsselstein blijft brengt hoge kosten met zich mee, omdat dan zowel de Baanbreker als de Wenteltrap aangepakt worden. Het scenario waarbij alleen de Wenteltrap gerenoveerd wordt heeft lagere kosten voor de investering, echter brengt dit wel andere financiële consequenties met zich mee vanwege het verplaatsen van de Baanbreker naar Nieuwegein. Er zijn vanwege het vertrek van de leerlingen minder inkomsten voor de gemeente in de algemene uitkering. Daarnaast rust er op de Baanbreker een forse boekwaarde die bij verplaatsing afgeboekt moet worden.


Beide scenario’s zijn financieel niet heel gunstig, echter resulteert scenario 1 uiteindelijk in de laagste lasten. In een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de Baanbreker worden de financiele consequenties verder uitgewerkt.


Uitwerking


Bij het verplaatsen van de Baanbreker zijn meerdere stakeholders betrokken. Het initiatief voor de verdere uitwerking ligt bij stichting Lek en IJssel. Voor het nemen van een besluit hierover moeten de gemeenten IJsselstein en Nieuwegein, het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht en de schoolbesturen die in de regio betrokken zijn bij het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen ook met het plan instemmen. Met deze partijen moeten gesprekken gaan plaatsvinden.


Om te kunnen starten met de renovatie van de Wenteltrap moet er eerst duidelijkheid zijn over de verplaatsing van de Baanbreker. Mocht de verplaatsing toch niet mogelijk zijn, is het zonde van de tijd en het geld als de Wenteltrap eerst gerenoveerd is en het hele proces van renovatie of nieuwbouw nogmaals moet worden doorlopen voor de Baanbreker. Omdat bij de Wenteltrap wel sprake is van enige urgentie om het gebouw aan te pakken, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de Baanbreker. Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die nodig is voor het onderzoek naar de verplaatsing, moeten er wellicht maatregelen worden genomen voor instandhouding van de Wenteltrap.


Als blijkt dat de verplaatsing van de Baanbreker mogelijk lijkt, zijn er voor een Wenteltrap een aantal aandachtspunten waarover een standpunt ingenomen moet worden alvorens er met verdere planvorming kan worden gestart. Dit betreft de volgende punten:


  • Gezien de hoogte van de renovatiekosten voor de Wenteltrap, kan het interessant zijn om bij ook nieuwbouw te overwegen;
  • De Wenteltrap maakt gebruik van lokalen in de Baanbreker. Als de Baanbreker gesloopt wordt moet er vervanging van deze lokalen worden gevonden;
  • Overwogen kan worden om de locaties van de Wenteltrap en de Baanbreker om te wisselen als er wordt gekozen voor nieuwbouw voor de Wenteltrap.

Zowel het haalbaarheidsonderzoek naar het verplaatsen van de Baanbreker, de aandachtpunten voor de Wenteltrap, als de start van de planvoorbereiding voor het voorkeursscenario worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma.


Voor de mogelijk vrijkomende locatie van de Baanbreker moet planvorming plaatsvinden. Deze locatie wordt niet in het uitvoeringsprogramma van het IHP opgenomen, maar is wel in beeld bij Strategie en Projecten. In de planning van deze processen wordt de vrijkomende locatie meegenomen.